Åpningstider 2016

Januar - Mars:
Søn- og helligdager: 11.30 - 16.00 

April - september:
Søn- og helligdager: 11.00 - 17.00 

20. JUNI – 12. AUGUST 
holder vi også åpent på hverdager (unntatt lørdag):   
11.00 – 17.00

Oktober - november:
Søndager: 11.30 - 16 

Ønsker du å leie varmestua? »

Vil du vite mer om våtmarker?

Våtmarkene utgjør bare tre prosent av jordas overflate, men er levested for mer enn 30 prosent av klodens kjente arter. På en rekke nettsteder kan du finne mer om temaet våtmarker - her er linkene:

Miljøforvaltningen i Norge

Miljødirektoratet: http://miljodirektoratet.no
Fylkesmannen i Rogaland: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/
Statens Naturoppsyn: http://www.naturoppsyn.no
Miljøstatus Rogaland: http://fylker.miljostatus.no/rogaland/
Naturmangfoldloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
Artsdatabanken: http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
Naturbase: http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/

Internasjonalt

RAMSAR-konvensjonen: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Vatmark/

Miljøvernorganisasjoner

WWF Norge: http://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold: http://www.sabima.no
Norges Naturvernforbund: http://naturvernforbundet.no/naturvern/

Nikkelveien 4, 4313 Sandnes  •  Tlf: 51 66 71 70  •  post@jarenfri.no

Hvor er Kvassheim?

Kvassheim fyr ligger ute ved kysten sør i Hå kommune, mellom Vigrestad og Brusand.

hjelp til å finne fram »

Jæren våtmarkssenter (JVS) er ett av fem statlig autoriserte våtmarkssentre i Norge.

les mer om oss »

Jæren Friluftsråd

Vi har ansvaret for at folk på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv.

les mer om oss »

Fylkesmannens miljøvernavdeling

Fylkesmannens oppgaver er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling.

les mer om oss »